RAZVOJ EMDR-a U BOSNI I HERCEGOVINI - OD IDEJE DO PRVE EMDR KONFERENCIJE

Mevludin Hasanović1,2, Sian Morgan3, Sanja Oakley3, Sandi Richman3, Šemsa Šabanović4, Izet Pajević1,2

1Klinika za psihijatriju, JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

2Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, 75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina

3Trauma Aid UK, PO Box 5301, Hove BN52 9RS, Ujedinjeno Kraljevstvo

4Islamic Relief World Wide, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

UVOD

U periodu između 1992. i 1995. godine, veliki procenat populacije od 4.5 miliona u BiH traumatizirano je kroz iskustvo ratnih katastrofa. Nakon rata u BiH, čitava populacija je ostala uveliko psihički traumatizirana. Zbog svjedočenja ili doživljavanja traumatskih događaja  (Hodgetts I sar. 2003, Hasanović, Sinanović & Pavlović 2005, Hasanović i sar. 2006). To uključuje i ono što je postal poznato kao etničko čišćenje, masovna silovanja, raseljavanje i drugi ratni zločini (Morgan 2013). Doživljavanje ratnih trauma kreira hronični osjećaj smanjenja sigurnosti koji mogu dovesti do poremećaja u ponašanju, dugoročne posljedice na emocionalni i fizičko zdravlje, te povećanu upotrebu zdravstvenih servisa (Hasanović i Herenda 2008). Tokom rata, civili u BiH doživjeli su mnoge traumatične situacije koje su slične onima koje su doživjeli vojnici, kao što su ekstremne prijetnje i ekstremni osjećaj bespomoćnosti (Hasanović 2011). Ožiljci traume su još uvijek vidljivi u BiH društvu, a sredstva da se s tim suočavamo su i dalje nedovoljna (Morgan 2013). Terapeuti za mentalno zdravlje nisu imali dovoljno vještina kako bi podmirili potrebe stanovništva. Oni imaju konstantnu potrebu jačanja kapaciteta kako bi provodili psihoterapiju (Farrell I sr. 2011, Hasanović I sar. 2017).  Terapija desenzitizacije i reprocesiranja uz pomoć pokreta očiju (EMDR) je psihoterapeutska terapija koja uključuje pokrete očima koji proizvode bilaterlanu stimulaciju mozga. Dr Francine Shapiro, američka psihologinja, je 1987. godine primjetila da pokreti očiju uveliko smanjuju intenzitet uznemirujućih misli i osjećanja. Nakon toga EMDR se ubrzano razvijao te se danas koristi od strane terapeuta širom svijeta. Naučna istraživanja su pokazala da može da značajno ubrza proces izliječenja  (Shapiro 1989a, 1989b, 2001). 

EMDR je inicijalno razvijen kako bi se koristio za osobe koje pate od PTSP- a, posttraumatskog stresnog poremećaja, koji je uslijedio nakon traumatskih događaja u njihovim životima. U martu 2005. godine potvrđen je od strane Nacionalnog instituta za kliničku izvrsnost u UK (NICE) kao terapija izbora za PTSP (vidi www.nice.org.uk )(NICE 2005). 

Svake godine počevši od 1995. do 1999. na poziv profesora Aršada Huseina, profesionalci  za mentalno zdravlje iz BiH  su bili pozivani na Misuri  Univerzitet  u  Kolumbiji, u saveznoj državi Misuri u Sjedinjenim američkim državma (SAD),  da završi medjunarodni kurs  na temu  psiholoških traume. Na ovaj način je prvi autor ovog rada naučio o EMDR-u na konferenciji pod nazivom   “Treniranje trenera”, održanoj u julu 1998. godine.  To je bilo samo dvije godine nakon prestanka  opsade Sarajeva i početka izlaska stanovništva BiH  iz sjene etničkog čišćenja i dugotrajnih vojnih konflikata. Porodice su bile razdvojene i/ili uništene. Traume su doživljene u masovnim razmjerma, sa mnogim još i danas evidentnim ožiljcima (Husain i sar. 1997, Husain 2012, Hasanović 2011).

Nakon pokušaja korištenja načela EMDR u svakodnevnom radu s traumatiziranim pacijentima i

zadivljen rezultatima, prvi autor ovog rada prepoznao je svoju potrebu za formalnim

EMDR treninzima  i pristupio EMDR zajednici u Velikoj Britaniji s ciljem donošenja ovih

treninga u Bosnu i Hercegovinu. Profesionalci za mentalno zdravlje Klinike za psihijatriju u Tuzli, predvodjeni Izetom Pajevicem, šefom Klinike, koji je također treniran u Misuri Univerzitetu iz psiholoskih trauma, prepoznali su da EMDR može biti koristan alat u radu sa stanovništvom, duboko traumatizirano genocidom, masakrom, masovnim silovanjem i koncentracionim logorima kao  i napuštanjem ognjišta, unistavanje kuća, bolnica i škola (Morgan 2013)

Kada je predsjednica “Trauma Aid UK” kontaktirala prvog autora ovog rada u ime Humanitarnog programa za pomoć (HAP), ona je prepoznala pravu osobu koja bi identifikovala profesionalce mentalnog zdravlja u cijeloj zemlji koji bi bili odusevljeni treningom iz EMDR-a čime bi se izazvao efekat valova koji se koncentrično šire nakon što se baci jedan kamen u vodu. Fenomen sinhroniciteta je također imao udjela u ovom projektu. Naime, obraćanje za pomoć iz BiH je došao, upravo kada se HAP UK i Irske etablirao kao neovisna organizacija, pa je shodno tome bila dobro postavljena pretpostavka da se pozitivno odgovori. Humanitarna pomoć uglavnom je povezana sa zemljama u razvoju ali često se oni u potrebi mogu pronaći mnogo bliže kući (Morgan 2013).

Ratne zločine, prirodne katastrofe, nasilje u zajednici, fizičko zlostavljanje i katastrofalne bolesti su mnoga lica traume i endemske su, a djeca su  najranjivije žrtve.

Zlodjela u BiH možda jesu zavrsila ali njihov utjecaj je ostavio snažnu psihicču i emotivnu štetu nanesenu stanovništvu i bez sumnje će biti realnost življenja za mnoge nadolazeće generacije.

 (Husain 2012, Hasanović i sar. 2006).

Programi humanitarne pomoći Velike Britanije i Irske ( HAP UK & Irska) danas rade pod novim imenom  “Trauma Aid UK”. Riječ je o dobrotvornom udruženju ali nezavisnoj od ncionalnog EMDR Udruženju Velike Britnijre i Irske. Osnovana je za  obučavanje iz oblast traumatologije  i EMDR lokalnih stručnjaka za mentalno zdravlje koji rade sa osobama u traumatiziranim zajednicama širom svijeta (Morgan 2013).

Menadzment “Trauma Aid UK” smatra da njihova najbolja pomoć Bosni i Hercegovini može biti realizovana ulaganjem u povećanu stručnost njenih profesionalaca kroz njihovo usavršavanje u EMDR-u. Ovdje je riječ o dugoročnom projektu koji ima za cilj učiniti lokalne stručnjake samostalnim i omogućiti im da u budućnosti sami provode treninge unutar države i da osnuju vlastitu EMDR organizaciju. Osim pružanja obuke, to znači pružanje kontinuiranog nadzora i svakodnevne potpore (Morgan 2013, Hasanović i sar. 2017).

CILJ

Cilj nam je opisati izgradnju ambijenta u kojem kvalifikovani  i iskusni stručnjaci za mentalno zdravlje obučeni u EMDR-u mogu uspostaviti i održavati potpunu EMDR edukaciju  i očuvati

međunarodne  standarde  EMDR prakse u poslijeratnim uvjetima Bosne i Hercegovine.

METODE

 Autori opisuju historiju  iniciranja i realizacije EMDR edukacije uzimajući u obzir sve potrebne faze, obezbijeđene od strane  „Trauma Aid UK“,  kako bi se to i postiglo. Ovo je neprofitna dobrotvorna organizacija. Njena misija je u cijelosti humanitarna u nastojanju da pruži cjeloviti trening EMDR terapije psihoterapeutima u BiH kako bi na kraju postali samoodrživi.

REZULTATI

Postoje 3 dijela EMDR treeinga. Prvi nivo  traje  je tri dana gdje se učesnici ili pripravnici upoznaju sa osnovnim principima EMDR terapije kroz interaktivna predavanja o historiji EMDR, osam faza EMDR protokola, trenirajuci ih u manjim grupama u parovima i trijadama pod nadzorom trenera i facilitatora.

Drugi dio treninga je srednji nivo, intermedijerni, a sastoji se se od praktikovanja  osam faza EMDR protokola, u malim grupama  u parovima i trijadama pod nadzorom trenera i facilitatora koji pružaju dodatno teorijsko učenje, uz superviziju prikaza slučajeva koje su polaznici donijeli iz svoje prakse nakon prve razine.

Konačno treći dio EMDR treninga sastoji se od trodnevnog rada u kojem se polaznici upoznaju s naprednim principima  EMDR terapije i rad s kompleksnim medicinskim uvjetima kroz interaktivna predavanja prateći osam faza EMDR protokola, trenirajući u malim grupama u parovima i trijadama  pod nadzorom trenera i facilitatora

 

Kao dodatak , relizira se i grupna supervizija na prikazima slučajeva koje su polaznici donijeli iz svoje prakse nakon završetka srednjeg nivoa. Za one koji su završili bazični EMDR trening, oni postaju kvalifikovani  za dalji rad ka postizanja akreditacije  za evropski akreditirane EMDR praktičare, za što je potrebno minimalno dvije godine pod direktnom supervizijom akreditiranih EDMR konsultanata akreditiranih od strane EMDR Europe.

Od 2009, Trauma Aid UK je u potpunosti osposobila 130 stručnjaka za EMDR u pet kohorti i u

oba dijela treninga u EMDR za djecu i adolescente. Mi procjenjujemo da je više od 1.000 BH građana imalo koristi od tog procesa i više ne pate od psiholoških simptoma.

Tablica 1. Raspodjela trenera, facilitatora i broja polaznika u prema kohortama  EMDR treninga u Bosni i Hercegovini.

Cohort

1st  level

2nd  level

Trainers*

Facilitators**

1st – Tuzla

24

19

M. P. OBE

B. O’R., K. P., S. M., J. H.

2nd – Sarajevo

26

24

S. R.

S. M. , S. O.

3rd – Sarajevo

26

26

S. R

S. M. , S. O., M.H.

4th – Sarajevo

21

19

S. R

S. M. , S. O., A. S., M. H., 

5th – Tuzla

23

22

S. M.

S. O., M. H., Š. Š., S. H.

EMDR C&A

26

20

J. M-S.

S. O.

total

146

130

  

*Sandi Richman (S. R.), Dr. Michael Patterson OBE (M. P. OBE), Sian Morgan (S. M.),

Dr. Joanne Morris-Smith (J.M-S) ** Bridget O’Rawe (B. O’R.), Sian Morgan (S.M.), John Henry (J. H.), Keith Piper (K. P.) Sanja Oakley (S.O.), Asko Salihović (A. S.), Dr. Mevludin Hasanović (M. H.), Šemsa Šabanović (Š. Š.), Sedin Habibović (S. H.)

Prva kohorta

Prva kohorta EMDR treninga održanog u Bosni i Hercegovini održana je na Klinici za psihijatriju, Univerzitetski klinicki centar (UKC) Tuzla, pro bono, zahvaljujuci ljubaznosti i gostroprimstvu profesora Izeta Pajevica koji je istovremeno i šef Klinike za psihijatriju i predsjednik Udruženja psihijatara u BiH.

Stoga je on potpisao certifikate za sve polaznike koji su završili trening. Počelo je u decembru 2009. godine sa trenerom Michael Patterson OBE i facilitatorkom Bridget O’Rawe iz Sjeverne Irske koji su podučavali 24 polaznika prvom nivou EMDR treninga. Učesnici su bili: neuropsihijatri, specijalizanti psihijatrije, jedan ljekar opšte prakse i psiholozi iz 8 različitih zdravstvenih institucija iz 6 različitih gradova BiH. SrednjI nivo EMDR treninga nastavljen je u Maju  2010. godine sa Sian Morgan i John Henry kao supervizorima.

Cijeli trening završen je 16. i 19. Maja 2011., kada je Michael Patterson OBE (Order of British Empire „OBE“ dodjeljuje kraljica Velike Britanije s obzirom na visoka dostignuća u bilo kojim javnim aktivnostima, uključujući ljude čiji rad ih je učinio poznatim nacionalno u njihovom odabranom području) i Keith Piper finlizirali su EMDR trening za drugi nivo za 19 polaznika.

Druga i treća kohorta

Drugi EMDR trening u Bosni i Hercegovini održan je na Klinici psihijatriju Kliničkog centra Univerzitet u Sarajevu. Započeo je u decembru 2012., sa Sandi Richman uz pomoć Sian Morgan i Sanje Oakley, EMDR konsultantica koja je porijeklom iz Zagreba i koja tečno govori na lokalnim jezicima Bosne i Hercegovine, sve tri su . One su realiziralr prvi nivo EMDR treninga  za 26 učesnika:   neuropsihijatri, specijalizanti psihijatrije, psiholozi i jedsn neurohirur iz 16 različitih zdravstvenih institucija iz sedam različitih gradova BiH.

Srednji Nivo  ovog EMDR treninga održana je u junu  2013. godine sa Sandi Richman, Sian Morgan i Sanja Oakley.

Cijeli trening završen je 4. i 6. septembra  2013. godine, sa Sandi Richman, Sian Morgan i

Sanja Oakley koje su obezbijedile drugi nivo EMDR treninga  za 24 polaznika.

Treći trening EMDR-a u Bosni i Hercegovini ponovo je održan na Klinici psihijatriju Kliničkog centra Univerzitet u Sarajevu, uz  lljubaznost  i gostoprimstvo profesora

Abdulaha Kučukalića i njegovog kliničkog osoblja. Profesor Kučukalić bio je istodobno šef Klinike za psihijatriju i predsjednik Udruženja psihijatara u Bosni i Hercegovini pa je stoga potpisivao certifikate za sve pripravnike koji su završili obuku. Ova grupa  je započela u decembru 2013. godine, s istim trenerom i facilitatorima kao u drugoj kohorti, koji su realizirali prvi nivo  EMDR treninga  za 26 pripravnika: neuropsihijatara, specijalizanta psihijatrije, psihologa i jednog socijalnog radnika iz 24 različite zdravstvene ustanove iz pet različitih gradova u BiH. Intermedijarnii nivo  nastavljen  je u aprilu  2014. godine, a cjelokupna obuka završena je 4-6 augusta 2014. godine za 26 pripravnika (Hasanović et al. 2012, 2013).

Četvrta kohorta

Obuka EMDR-a za četvrtu kohortu u Bosni i Hercegovini održana je u Međunarodnom

Univerzitetu u Sarajevu (IUS), uz ljubaznost  i gostoprimstvo  IUS-ovog menadžmenta i osoblja.

Ova je grupa počela 28. i 30. Juna  2015., sa Sandi Richman, uz asistenciju  Sian Morgan i

Sanja Oakley, iz Velike Britanije, koje  su pružile prvi nivo EMDR treninga  21-og pripravnika: neuropsihijatri, specijalizanti neuropsihijatrije, psihologa i jednog specijalnog eduktora iz 20

različitih  zdravstvenih ustanova iz devet različitih gradova u BiH.

Itermedijarni ili srednji nivo  EMDR treninga nastavlja se 18. i 19. septembra  2015. godine s istim trenerom i sa Sanjom Oakley, Sian Morgan i Askom Salihović iz Velike Britanije kao facilitatorima.

Kompletan  trening je završen 13. i 15. decembra  2015. pod vodstvom trenera Sandi Richman, Sian Morgan, Sanja Oakley, Mevludin Hasanović i Šemsa Šabanović koji su uspješno pružili EMDR obuku za 19 učesnika.

Peta kohorta

Peta kohorta EMDR treninga u Bosni i Hercegovini održana je u tržnom centru Dramar u Tuzli, uz ljubaznost  i gostoprimstvo menadžmenta i osoblja. Ova je grupa  počela 28. i 30. aprila  2016. sa Sian Morgan, uz asistenciju Sanje Oakley iz Velike Britanije, Mevludinom Hasanović i Šemsom Šabanović iz BiH koji su proveli prvi nivo EMDR za 23 po laznika:neuropsihijatri, pedijatar, liječnik opšte prakse, psiholozi, socijalni radnik iz 20 različitih zdravstvenih ustanova iz devet različitih gradova u BiH i jedan BH psiholog iz Švicarske.

Intermedijarni EMDR trening održan je 25. i 26. Augusta 2016. godine s trenerom Sianom

Morgan i nekoliko  facilitatora iz BiH.

Kompletan trening završen je 14. i 15. decembra 2015. pod vodstvom trenera Sian Morgan s BH  facilitatorima koji su uspješno pružili drugi nivo EMDR treninga za 22 polaznika koji su završili punu bazičniu obuku EMDR-a. Tako su ispunili sve neophodne zahtjeve za započinjanje procesa supervizije kako bi dosegli konačne uslove  za postizanje Europski akreditiranih EMDR praktičara (EMDR Europe Accredited Practitioners).

Trening EMDR za djecu i adolescente

Trauma takođe  ima šokantno djelovanje na mlađe generacije. Mnogi mlađi ljudi, iako samo neizravno pogođeni uticajem rata kroz iskustva njihovih roditelja, takođe  se pojavljuju s psihološkim problemima kao što su anksioznost i depresija. Iako je EMDR  prvenstveno poznat kao tretman za traumu (Logie 2012), može se takodje  koristiti i za širi spektar drugih psiholoških prezentacija.

Dvadeset i šest BH  kliničara obučenih u EMDR-u iz prve i druge kohorte, koji su dobrovoljno prisustvovali obuci EMDR –a za djecu i adolescente su dovršili  1.dio (15. – 16. maj 2015.) i 2. dio (14.-15. maj 2016) treninga u EMDR za djecu koju je pružila  Joanne Morris-Smith (Hasanović i dr. 2016a).

Dakle, bosanski EMDR terapeuti  već uspješno koriste EMDR za liječenje tih stanja takođe.

Udruženje/Udruga EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini i članstvo u EMDR Evrope

Uz pomoć HAP-a Velika Britanija  i Irska, polaznici EMDR-a u BiH su osnovali Udruženje/Udrugu EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini 14.02.2014. godine u Sarajevu. U 2015-ij godini novoosnovano Udruženje/Udruga EMDR terpeuta u Bosni i Hercegovini postala je punopravna članica EMDR Europe (Hasanović i dr., 2016b). “Trauma Aid UK” nastavlja pružati obuku, nadzor i podršku u Bosni i Hercegovini, gdje su  sedam kliničara sada EMDR akreditiranih praktičari, a prvi autor ovog rada prvi je akreditirani konsultnt EMDR Europe u Bosni i Hercegovini i predsjednik Nacionalnog Udruženja/Udruge (Hasanović i sur. 2017).

Supervizija

Kao i kod treninga bilo koje vrste, kako u Velikoj Britaniji i inozemstvu, tako i kod nas znamo da svi trenirani sudionici neće nastaviti koristiti svakodnevno s profesionalizmom i stručnošću ono što su naučili. Iz tog razloga, i kako bi se povećala uspješnost projekata Trauma Aid UK, još jedna važna komponenta je osigurati stalnu superviziju i podršku. Brojni dobrovoljni EMDR konsultanti pružaju Skype superviziju učesnicima  bazičnog programa obuke. To je sada prošireno i više akreditiranih EMDR konsultanata sarađuju sa članovima svih BH koihorti. Ovo je važan i vitalan dio programa i znači da sudionici dobivaju stalni profesionalni razvoj tokom profesionalnog kontakta sa stručnjacima EMDR Velike Britaniji. Naš cilj je uključiti takođe  još neka istraživanja u ovaj projekat i druge srodne poslove u bliskoj budućnosti. Što se tiče kontinuiranog prosperiteta  budućeg razvoja EMDR terapije u BiH, organizovali smo prvu EMDR konferenciju u Bosni i Hercegovini.

Diskusija

Da bi osoba mogla biti trener u EMDR-u, potrebno je da bude kvalifikovani stručnjak za mentalno zdravlje s nekim iskustvom u tom području. U Velikoj Britaniji, svake godine više stotina ljudi završava EMDR trening. Bazični sedmodnevni trening obično traje više mjeseci. Nakon što je pripravnik završio početnu obuku, on/ona  može raditi ka postizanju  akreditacije kao Europski EMDR praktičar kroz superviziju vlastite EMDR prakse. Postoji potreba za sudjelovanjem u minimalnom broju supervizorskih sesija, no akreditacija se temelji na kompetenciji kliničara u svim područjima EMDR prakse. EMDR konsultanti su akreditirani  za pružanje supervizije i konsultovanje terapeuta koji rade na tome da postanu akreditirani praktičari.

EMDR konsultanti su završili dodatnu obuku za konsultanata, ocijenjeni su na polju njihovih supervizorskih  vještina te imaju znatno unapređeno supervizorsko iskustvo u korištenja terapije (Logie 2012). „Trauma Aid UK“ pokrenula je svoj projekt u Bosni i Hercegovini 2009. godine, nakon lokalnog zahtjeva za pomoć stručnjaka za mentalno zdravlje (Hasanović i sur., 2013). Ovo je dugoročni projekat, s ciljem da se konačno dovede u BH do te tačke gdje će njeni stručnjaci za traumu moći nastaviti trening pod zastavom svoga nacionalnog Udruženja/Udruge  EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini.

 Od 2009. godine, „Trauma Aid UK“ u potpunosti je osposobila 130 stručnjaka u EMDR-u i procjenjuje da je više od 1.000 državljana BiH imalo koristi od tog procesa i više ne pate od psiholoških simptoma. Dvadeset i šest od tih kliničara su takođe završili prvi i drugi dio treninga iz EMDR z djecu koji je realizirana Joanne Morris-Smith.

 U 2015-oj godini, novoosnovana EMDR asocijacija u Bosni i Hercegovini postala je punopravna članica EMDR Europe. „Trauma Aid UK“ nastavlja pružati podršku obučavanja i nadzora u Bosni i šest je kliničara sada EMDR akreditiranih prakticara, a prvi autor ovog članka prvi je akreditirani savjetnik EMDR Europe u BiH.

 Kontinuirana supervizija putem  Skype-a koju su  pružali  naši dobrovoljni EMDR akreditirani konzultanti u Velikoj Britaniji od vitalne je važnosti za uspjeh ovog projekta i kontinuiranog razvoja stručnosti kolega iz BiH. Danas u BiH postoji grupna supervizija „in vivo“, sa svojim postojećim akreditiranim EMDR konsultantom i EMDR konsultantima koji su u edukativnoj obuci.

Projekat je pružio pravovremenu priliku da pomogne našim kolegama, europskim stručnjacima za mentalno zdravlje, u liječenju patnji svojih naroda dok se bore s posljedicama rata.

Za razliku od krize humanitarne pomoći koja se usredotočuje na liječenje ljudi neposredno nakon katastrofe, ovaj projekt je planiran da traje pet godina, a temelji se na istom jednostavnom načelu kao parola ribara: “Dajte čovjeku ribu i nahranili ste ga  jedan dan.

Podučite ga kako pecati, i nahraniti ćete  ga za cijeli život “(Morgan 2013).

Proširenje  mreže  EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini i Velikoj Britaniji jedna je od velikih prednosti i uzajamno korisnih ishoda rada, a do danas je pružila vrijedne mogućnosti za razmjenu i istraživanje profesionalnih i personalnih iskustava u različitim kulturama (Morgan 2013).

Mi, EMDR edukanti i praktičari u Bosni i Hercegovini zajedno sa „Trauma Aid UK“ smo sretni  zbog entuzijazma pokazanog u BiH i radujemo se zajedničkoj  međusobnoj uskoj saradnji te kovanju i jačanju ovih veza u budućnosti.

ZAKLJUČAK

Ovih pet treninga za stručnjake mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini rezultiralo je sa 130 terapeuta potpuno osposobljenih za korištenje EMDR terapije uz entuzijastičnu podršku EMDR timova za obuku iz Trauma Aid UK. Osim toga, oni koji rade s djecom dovršili su prvi i drugi dio EMDR treninga za rad  sa djecom i adolescentima.

Zahvaljujući kontinuiranim nadzorom  supervizora volontera u Velikoj Britaniji, sedmoro ih  je sada postalo europski EMDR akreditirani praktičar  a jedan je postao EMDR Europski akreditirani konsultant. Za kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) svi stručnjaci za mentalno zdravlje moraju biti aktivni učesnici  na stručnim i znanstvenim skupovima. Prva nacionalna EMDR konferencija u BiH važan je trenutak u historiji  i razvoju EMDR terapije u BiH. To je doprinijelo povećanju nacionalnog kapaciteta u poslijeratnoj BiH psihoterapiji pod pokroviteljstvom „Trauma Aid UK“ u suradnji s EMDR Asocijacijom UK i Irske.

Reference

 1. Farell DP, Keenan PS, Wajid Ali M, Bilal S, Tareen SM, Keenan L, Rana MH. Trening

Pakistanski psihijatrijski radnici u EMDR – u nakon potresa u 2005

Sjeverni Pakistan. Savjetovalište Psihologija Tromjesečno 2011.; 24 (2): 1-11, http://dx.doi.org/

10,1080 / 09515070.2011.589599

 1. Hasanović M, Sinanović O, Pavlović S. Akultura i psihološki problemi adolescenata

iz Bosne i Hercegovine tijekom progonstva i repatrijacije. Hrvatski liječnik

Časopis 2005; 46 (1): 105-15.

 1. Hasanović M, Sinanović O, Pajević I, Avdibegović E, Sutović A. Poslijeralno mentalno zdravlje

promocija u Bosni i Hercegovini. Psychiatria Danubina 2006; 18 (1-2): 74-78. (PMID:

16804502)

 1. Hasanović M, Herenda S. Post traumatski stresni poremećaj, depresija i anksioznost među

obiteljske medicine nakon 1992.-1995. godine u Bosni i Hercegovini. Psychiatria

Danubina 2008; 20 (3): 278-286.

 1. Hasanović M. Psihološke posljedice ratom traumatizirane djece i adolescenata u Hrvatskoj

Bosna i Hercegovina. Acta Medica Academica 2011; 40 (1): 45-66.

 1. Hasanović M, Pajević I, Morgan S, Kravić N. EMDR trening za psihijatrijske terapeute

u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini koji rade s psiho traumatiziranom populacijom za povećanje

njihove psihoterapijske sposobnosti. Acta Medica Saliniana 2011; 40 (2): 93.

 1. Hasanović M, Morgan S, Kravić N, Pajević I. Trening Bosne i Hercegovine mentalno

Zdravstveni radnici u EMDR-u nakon rata 1992-1995. Europska psihijatrija:

 1. Europski kongres psihijatrije. Sažeci na CD-ROM-u, 2012; 27 (Dodatak 1):

P-1142. 3.-6. Ožujka 2012. – Prag, Češka.

 1. Hasanović M, Morgan S, Oakley S, Pajević I. EMDR trening za Bosnu i Hercegovinu

radnici mentalnog zdravlja u Sarajevu kao kontinuitet izgradnje kapaciteta psihoterapije

nakon rata 1992-1995. European Psychiatry 2013; 28 (str) P-2028.

 1. Hasanović M, Morris-Smith J, Morgan S, Oakley S, Šabanović Š. EMDR treninzi za

Radnici mentalnog zdravlja Bosne i Hercegovine rezultirali su obučavanjem djece u Sarajevu

75 EMDR psihoterapeuta nakon rata 1992-1995. European Psychiatry 2016a;

33; S277.

 1. Hasanović M, Morgan S, Oakley S, Richman S, Pajević I, Šabanović Š. (2016) EMDR

obuka za radnike mentalnog zdravlja u BiH rezultirala je osnivanjem

Udruga EMDR u Bosni i Hercegovini, koja je postala punopravna članica EMDR Europe

u 2015. Europsku psihijatriju 2016b; 33: S694.

 1. Hasanović M, Morgan S, Oakley S, Richman S, Šabanović Š, Habibović S, Pajević I.

Obuka EMDR-a za djelatnike  mentalnog zdravlja Bosne i Hercegovine rezultirala je sa sedam europskih

akreditiranih psihoterapeuta EMDR-a i jednog europskog akreditiranog konzultanta EMDR-a.

European Psychiatry 2017; 41: S896 doi.org/10. 1016 / j.europsy.2017.01.1827

 1. Hasanović M, Avdibegović E, Ćatić B, Čerkić A, Mulić Čorbo Dž. (2017) Obnova skupštine

utemeljena je Udruga udruga psihoterapije u Bosni i Hercegovini

Novi statut i izabrani članovi novoga menadžmenta .. Svjetski časopis za psihijatriju i

Istraživanje o mentalnom zdravlju 1 (članak 1002): 1-2.

 1. Hodgetts G, Broers T, Godwin M, Bowering E, Hasanović M. Posttraumatski stresni poremećaj

među porodicnim lijekarima u Bosni i Hercegovini. Porodicna praksa 2003; 20 (4):

489-491.

 1. Husain SA, Nair J, Holcomb W, Reid JC, Vargas V, Nair SS. Stress reactions of children

and adolescents in war and siege conditions. Am J Psychiatry 1998; 155(12): 1718-9.

PubMed PMID: 9842781.

 1. Husain SA. Trauma, resiliency and recovery in children: lessons from the field. Psychiatr

Danub 2012; 24(Suppl 3::S277-84. PubMed PMID: 23114803.

 1. Logie R. From nightmares to memories. Therapy Today/www.therapytoday.net. 2012;

July: 27-31.

 1. Morgan S. When the war is over. Therapy Today/www.therapytoday.net. 2013; February:

24-26

 1. Nacionalni institut za zdravlje i kliničku izvrsnost. Posttraumatski stresni poremećaj

(PTSP): upravljanje odraslima i djecom u osnovnoj i sekundarnoj skrbi. London:

LIJEP; 2005

 1. Shapiro F. Učinkovitost postupka desenzibilizacije pokreta očiju u liječenju

traumatskih sjećanja. Journal of Traumatic Stress 1989a; 2: 199-223.

 1. Shapiro F. Desenzibilizacija kretanja očiju: novi tretman za posttraumatski stres

  poremećaj. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry 1989b; 20: 211-217.

 1. Shapiro F. Desenzibilizacija i obnavljanje kretanja očiju: osnovna načela, protokoli i

(2. izdanje). New York: Guilford Press; 2001