STATUT UDRUŽENJA

Na osnovu čl. 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 32/01 i 42/03, 63/08 i 76/11), Osnivačka Skupština Udruženja EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini, na sjednici održanoj 14.02.2014 godine u Sarajevu, donijela je:

S T A T U T
Udruženja EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini

Na osnovu odredbi Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16.), e na osnovu člana 22. I 42. Statuta Udrzženja EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini, Skupština Udruženja 08.05.2018. godine u Sarajevu, donosi
ODLUKU
O izmjenama i dopunama Statuta Udruženja (promjene su unešene u STATUT)

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.

Udruženje EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Udruženje) je osnovano Odlukom o osnivanju, broj: 01/14 od 14.02.2014 godine, kao dobrovoljno, samostalno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

Ovim Statutom, u skladu sa članom 12. Zakona se utvrđuje:
a) naziv udruženja i adresa udruženja;
b) ciljevi udruženja;
c) postupak za prijem i isključivanje članova;
d) tijela udruženja, način na koji se biraju, ovlaštenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
e) pravila za ostvarivanje, upotrebu i raspolaganje sredstvima udruženja, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad uporabom tih sredstava;
f) javnost rada;
g) način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
h) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlaštenje i način donošenja drugih općih akata;
i) opis oblika i sadržaj pečata i znaka Udruženja;
j) zastupanje udruženja;
k) uslovi i postupak za spajanje i podjelu udruženja, odnosno prestanak rada uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasanja;
l) postupak za raspologanje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruženja;
m) druga pitanja od značaja za organizovanje rada udruženja.

Član 3.

Udruženje okuplja članove iz Bosne i Hercegovine sa namjerom ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.
Udruženje ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u skladu sa svojim i njihovim Statutima. Udruženje može biti član i drugih srodnih organizacija koje su registrovane i djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Udruženje djeluje na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Član 4.

Udruženje ima status pravnog lica koje stiče danom upisa u Registar udruženja kod nadležnog Ministarstva.

II OSNOVNI PRINCIPI

Član 5.

Osnovni principi rada Udruženja su:
– zakonitost,,
– dobrovoljnost,
– otvorenost,
– javnost i transparentnost.

EMDR psihoterapeut je terapeut kvalificiran za rad u mentalnom zdravlju (npr. psihijatar, neuropsihijatar, psiholog, socialni radnik ili savjetnik) koji je član svog profesionalnog udruženja sa etičkim kodeksom ponašanja. Uz to, EMDR terapeut je završio osnovni trening u EMDR i ovladao osnovnim vještinama metode. Kandidati mogu postati članovi Udruženja kao student u EMDR, tj. nakon Nivo 1; dakle čim završe Nivo 1, kandidati se mogu učlaniti kao”studenti-članovi”

III NAZIV I SJEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 6.

Naziv Udruženja je:
Udruženje EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini
Udruga EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini
Удружење ЕМДР терапеута у Босни и Херцеговини

Član 7.

Sjedište Udruženja je u Tuzli, ul Rate Dugonjića bb – Klinika za psihijatriju.

IV OPIS OBLIKA I SADRŽAJA PEČATA

Član 8.

Udruženje ima pečat okruglog oblika, prečnika 30 mm, sa tekstom naziva Udruženje EMDR terapeuta u Bosni i Hercegovini , kružno ispisanim latiničnim pismom, i sjedištem Udruženja.

V CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

Član 9.

1. Praćenje razvoja i dostignuća EMDR psihoterapije koja se primjenjuje u medicinskoj praksi zaštite mentalnog zdravlja populacije. Upoznavanje javnosti i članova Udruženja sa principima i novim dostignućima EMDR psihoterapije
2. Edukacija članova Udruženja za unapređenja vještina za primjenu principa EMDR psihoterapije. Stvaranje kvalitetnih edukativnih programa,
3. Stvaranja uslova za naučno-istraživački rad i publiciranje, publiciranje originalnih naučnih i stručnih publikacija članova Udruženja, kao i prevoda stručne literature od stranih autora, čii tekstovi doprinose uvećanju teorije i prakse EMDR psihoterapije za potrebe udruženja, na način predviđen Zakonom.
4. Razvijanja etičke svijesti-morala i odgovornosti za praksu članova Udruženja u skladu sa Kodeksom etike zdravstvenih radnika Bosne i Hercegovine,
5. Podržavanje visokih standarda profesionalne etike i vještina kliničke prakse svakog segmenta EMDR psihoterapije
6. Razmjena iskustava sa odgovarajućim stručnim organizacijama i institucijama u svijetu i u Bosni i Hercegovini
7. Podrška stvaranju mreže centara EMDR psihoterapije u Bosni i Hercegovini.
8. Kreiranje edukativnih programa za seminare, kurseve i radionice za kontinuiranu postdiplomsku edukaciju zdravstvenih profesionalaca u polju brige za mentalno zdravlje koji pokazuju interes za EMDR psihoterapiju.
9. U saradnji sa edukativnim medicinskim institucijama, fakultetima omogućava studentima nastavu EMDR psihoterapije u okviru terapijskih tehnika i vještina koje se izučavaju na odgovarajućim predmetima o duševnom zdravlju i duševnim bolestima i poremećajima.

VI ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 10.

Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Skupštine koji svojstvo člana udruženja stiču danom upisa u Registar udruženja.

Članovi udruženja su fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, a koja prihvate statut i programske ciljeve i djelatnosti Udruženja.
Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini.
Član Udruženja može biti svaka osoba koja redovno plaća članarinu, djeluje u pravcu zadanih ciljeva i programa Udruženja.

Član 11.

O prijemu u članstvo odlučuje Skupština.
Članovi Udruženja mogu biti:
 Stalni članovi
 Počasni članovi

Član 12.

Stalni članovi su fizička i pravna lica iz člana 10. ovog statuta, a koja su stekla svojstvo člana udruženja.
Pridruženi član može biti svaka fizička i pravna osoba koja finansijski pomaže Udruženje.
Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.
Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.
Udruženje vodi spisak svojih članova. Popis članova Udruženja vodi elektronski li na drugi odgovarajući način i sadrži:
a) Ime, prezime, odnosno aziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedištea;
b) Datum pristupanja i broj pristupnice udruženja;
c) Vrstu članstva članstva udruženju, u skladu sa Statutom;
d) Datum prestanka članstva u udruženju.
Popis članova udruženja mora bii dostupan na uvid nadležnim organima na njihov zahtjev.

Prestanak članstva

Član 13.

Članstvo u Udruženju prestaje:

1. Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
2. Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statuta Udruženja.
3. Smrću člana
4. Prestankom svojstva pravnog lica

Član 14.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva
Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

Član 15.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.
Odluku o prestanku svojstva člana udruženja donosi Predsjednik udruženja.
Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stava, može podnijeti žalbu Skupštini
Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

VII PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 16.

Prava članova Udruženja su:
1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja,

Član 17.

Dužnosti članova Udruženja su:
1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja.
5. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu
6. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta

Član 18.

Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi predsjednik Udruženja.

VIII ORGANI UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠTENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA

Član 19.

Organi Udruženja su:
1. SKUPŠTINA;
2. UPRAVNI ODBOR;
3. PREDSJEDNIK UDRUŽENJA
4. PODPREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 20.
1.Skupština

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi Udruženja.
Radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.
Mandat predsjednika Skupštine traje četiri godine s pravom ponovnog izbora.
Skupština zasjeda prema potrebi, a najmanje jedanput godišnje.
Skupštinu saziva Predsjednik Skupštine, najkasnije 15 dana prije njenog zasjedanja i istom predsjedava.
Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Upravni odbor.
Ako Predsjednik Skupštine ne sazove Skupštinu u roku od 30 dana u slučajevima iz prethodnog stava, odluku o sazivanju Skupštine donijet će Upravni odbor.
Glasanje na zasjedanju Skupštine je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi potrebu za tajnim glasanjem.
Kvorum za održavanje Skupštine je nadpolovična većina svih članova Skupštine.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom svih prisutnih članova Skupštine.
Na sjednici Skupštine vodi se zapisnik, u koji se unose osnovni podaci o radu Skupštine, a naročito donesene odluke, zaključci i podaci o glasanju.

Član 21.

Predsjednik Skupštine obavlja sljedeće aktivnosti:
– stara se o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice;
– predlaže dnevni red sjednice;
– predsjedava sjednicama Skupštine;
– potpisuje akte donesene na Skupštini;
– stara se o izvršavanju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine;
– koordinira rad Skupštine;
– vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Skupštine mijenja potpredsjednik u svim poslovima iz prethodnog stava ovog člana.

Član 22.

Skupština Udruženja:
– donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druga opća akta Udruženja određena Statutom;
– odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada, osnivanju drugih pravnih lica, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja
– usvaja godišnji program i plan rada Udruženja;
– donosi finansijski plan i usvaja izvještaj o izvršenju finansijskog plana Udruženja;
– razmatra i usvaja izvještaje koje je pripremio Upravni odbor Udruženja;
– odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine;
– imenuje i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora Udruženja i drugih organa Udruženja;
– imenuje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
– imenuje i razrješava predsjednika Udruženja i predsjednika Skupštine Udruženja;
– rješava po žalbama članova u drugom stepenu;
– donosi odluku o promjeni naziva, sjedišta i znaka Udruženja.
– odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa Udruženja.

Član 23.
2. Upravni odbor
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja.
Upravni odbor ima Predsjednika i četiri člana.
Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština Udruženja.
Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine sa mogučnošću reizbora.
Upravni odbor se sastaje najmanje dva puta godišnje.
Dnevni red predlaže predsjednik Upravnog odbora.
Kvorum za održavanje sjednice Upravnog odbora je nadpolovična većina svih članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke nadpolovičnom većinom ukupnog broja članova Upravnog odbora.
Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora i istim predsjedava.
Pored članova Upravnog odbora, sjednicama mogu prisustvovati i druge osobe koje su vezane za realizaciju određenih zadataka, ali bez prava odlučivanja.

Član 24.

Upravni odbor Udruženja:
– priprema nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune i druge akte, koje donosi Skupština;
– provodi utvrđenu politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
– upravlja imovinom Udruženja;
– utvrđuje i predlaže finansijski plan za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima
Udruženja, koji donosi Skupština;
– daje prijedloge, mišljenja i inicijative za ostvarivanje ciljeva Udruženja;
– podnosi godišnji i periodični izvještaj o svom radu Skupštini na razmatranje i usvajanje;
– obrazuje komisije, odbore i stručne timove radi realizacije postavljenih ciljeva Udruženja;
– utvrđuje godišnji i polugodišnji obračun o izvršenju plana prihoda i rashoda Udruženja;
– poduzima mjere i aktivnosti na ostvarivanju programa rada Udruženja;
– priprema analize, informacije i druge materijale za Skupštinu;
– pravi provedbu finansijskog plana rada Udruženja i donosi odluke o upotrebi sredstava;
– rješava po žalbama članova u prvom stepenu;
– donosi Pravilnik o radu, pravilnik o radu komisija i drugih tijela;
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i ovim Statutom ili ukoliko mu to odredi Skupština.

Član 25.

Upravni odbor i svaki njegov član pojedinačno su odgovorni za svoj rad Skupštini.

Član 26.
Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani i prije isteka vremena na koje su izabrani i to:
– na sopsteni zahtjev;
– ako ne dođu na sjednicu tri puta uzastopno, bez opravdanih razloga;
– ako svojim radnjama u vezi sa radom Upravnog odbora ruše ugled Udruženja;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

O opozivu člana Upravnog odbora odlučuje Skupština nadpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Član 27.

Predsjednik Udruženja:
– zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
– nastupa u odnosima sa trećim stranama, javnim i privatnim;
– održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
– saziva sjednice Upravnog odbora samoinicijativno ili na zahtjev najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora;
– staraju se o provođenju programa rada, odluka, zaključaka i smjernica Skupštine;
– staraju se o provođenju planova rada Upravnog odbora;
– izdaje naloge za izvršenje plana prihoda i rashoda Udruženja;
– vrši i druge poslove za koje su ovlašteni Statutom ili koje mu povjeri Skupština.

3. Podpredsjednik Udruženja

Član 28.
Podpredsjednik Udruženja:
– zastupa i predstavlja Udruženje u pravnom prometu;
– nastupa u odnosima sa trećim stranama, javnim i privatnim;
– održava stalne kontakte sa javnošću i promoviše ciljeve Udruženja;
– vrši i druge poslove za koje su ovlašteni Statutom ili koje mu povjeri Skupština.

Član 29

Predsjednika i podpredsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština na mandatni period od četri godine nakon čega mogu biti ponovo reizabrani.

Član 30.

Sekretar Udruženja

Poslovima i aktivnostima Udruženja upravlja Sekretar Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština u skladu sa ovim Statutom.
Sekretar Udruženja je odgovoran Skupštini i može biti smjenjen, u skladu sa ovim Statutom.
Mandat Sekretara Udruženja traje 4 godine s pravom ponovnog izbora.

Član 31.

Sekretar Udruženja može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan:
– na sopstveni zahtjev;
– ako pravilno ne obavlja poslove i zadatke Sekretara Udruženja;
– u drugim slučajevima predviđenim Zakonom i ovim Statutom.
Inicijativu za razrješenje Sekretara Udruženja može dati 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor Udruženja.
Sekretara Udruženja je ovlašten da donosi odluke po svim pitanjima koja se odnose na tekuću aktivnost Udruženja, izuzev pitanja koja spadaju u nadležnost Skupštine.

Član 32.

Sekretar Udruženja obavlja slijedeće:
– obavlja tehničke i admistrativne poslove za potrebe Udruženja
– priprema izvještaj o svom radu i aktivnostima Udruženja i podnosi ih Skupštini na razmatranje i usvajanje;
– učestvuje u radu organa Udruženja;
– obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i odlukama Skupštine.

IX PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, UPOTREBU I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I TIJELO KOJE JE OVLAŠTENO ZA NADZOR NAD UPOTREBOM TIH SREDSTAVA

Član 33.

Prihodi Udruženja su prije svega sljedeći:
– članarina;
– dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica, kako inozemnih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
– državne subvencije i ugovori sa fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i inozemnim;
– prihodi od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
– prihodi stečeni kroz ostvarivanje ciljeva i aktivnosti Udruženja u skladu sa Zakonom i ovim Statutom;
– sredstva dobivena iz opštinskih, kantonalnih, federalnih i državnih izvora;
– drugi izvori u skladu sa Zakonom.

Član 34.

Udruženje je dužno voditi evidenciju o imovini u skladu sa važećim propisima.
Udruženje je dužno da vodi poslovne knjige i podnositi finansijske u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija.
Udruženje za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Nad imovinom udruženja moe se provesti stečaj. Stečajni postupak provodi nadležni sud na čijem je području sjedište udruženja, u skladu sa posebnim zakonima.
Skupština Udruženja nadzire rad Udruženja. Ako se utvrdenepravilnosti u pšrovođenju Statuta Udruženja, član udruženja ili nadležni organ dužan je na to upozoriti Skupštinu. Ako se upzorenje ne razmotri na sjednici Skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu, u skladu sa članom 15. Stav (3) Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 35.

Sredstva Udruženja mogu se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka predviđenih Statutom.
Član 36.

Ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom, kojeg donosi Skupština, na prijedlog Upravnog odbora Udruženja.
O upotrebi (korištenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje Upravni odbor.

Član 37.

Nadzor nad upotrebom imovine i sredstava Udruženja vrši Upravni odbor.

Član 38.

Upravni odbor podnosi godišnji finansijski izvještaj Skupštini.
Finansijski izvještaj iz stava (1) ovog člana, Udruženje je dužno čuvati najmanje pet godina, osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja.
Udruženje mora mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja udruženja, u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom.
Udruženje je dužno dostaviti finasijski izvještaj nadležnom orghanu prema sjedištu udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internetskoj stranici Ministarstva, a najkasnije do 30, aprila tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu.je dužan, najmanje jednom godišnje, podnijeti Skupštini izvještaj sa podacima o imovini Udruženja, prihodima, rashodima i drugim pitanjima od značaja za raspolaganje imovinom i za finansijsko poslovanje Udruženja.

Član 39.

Imovinu Udruženja čine novčana sredstva, stvari i prava koje Udruženje stiče u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.
Za obaveze prema trećim licima, Udruženje odgovara cjelokupnom imovinom.

Član 40.

Za obavljanje svih stručnih, administrativnih, knjigovodstvenih i drugih poslova, Upravni odbor nalazi mogućnosti i rješenja koja su u skladu sa Zakonom i principima racionalnog poslovanja. Radi izvršavanja određenih poslova Upravni odbor može angažovati odgovarajuća stručna lica, uz naknadu, a u skladu sa zakonom i mogućnostima Udruženja.

X PRIZNANJA I NAGRADE

Član 41.

Udruženje može donositi odluke o dodjeli priznanja i nagrada Udruženja.
Priznanja i nagrade može dodjeljivati Skupština, na prijedlog Upravnog odbora.

XI POSTUPAK ZA IZMJENU I DOPUNU STATUTA I OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 42.

Inicijativu za izmjene i dopune Statauta može podnijeti najmanje 1/3 članova Udruženja i Upravni odbor.
Inicijativa se podnosi Skupštini pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
O izmjenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština 2/3 većinom glasova svih članova Skupštine.
Predsjednik Skupštine potpisuje odluku o izmjenama i dopunama Statuta.

Član 43.

Pored Statuta, organi Udruženja mogu donositi i druge opće akte i to:
– odluke;
– pravilnike;
– poslovnike.

Opći akti Udruženja moraju biti u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Član 44.

Odluke, kao opći akti, donose se u slučajevima kada je to izričito utvrđeno Zakonom i ovim Statutom, kao i u drugim slučajevima kada se na opći način uređuje pitanje od značaja za ostvarivanje ciljeva Udruženja.

Član 45.

Pravilnikom se uređuju odnosi između članova Udruženja, kao i međusobni odnosi organa Udruženja u ostvarivanju njihovih nadležnosti.

Član 46.

Poslovnikom se bliže uređuje način rada organa Udruženja.

Član 47.

Originalni primjerci općih akata Udruženja čuvaju se u arhivi Udruženja.

XII PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Član 48.

Predsjednik i Podpredsjednik Udruženja u okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Zakonom i Statutom zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu.

Član 49.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, Predsjednik Udruženja može dati pismenu punomoć za zastupanje advokatu ili drugom stručnom licu.

XIII STATUSNE PROMJENE I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA, POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA U SLUČAJU PRESTANKA RADA UDRUŽENJA
Član 50.

Udruženje se može spojiti i podjeliti u drugo Udruženje ili fondaciju u skladu sa Zakonom i ovim statutom.
Odluku o statusnim promjenama iz prethodnog stava donosi Skupština 2/3 većinom svih članova Skupštine.
Član 51.

Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno ili po sili Zakona. Inicijativu za prestanak rada Udruženja može pokrenuti najmanje 1/3 članova Skupštine i Upravni odbor:
– ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom Udruženja za održavanje Skupštine, a Skupština Udruženja nije održana;
– ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organUdruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova Udruženja;
– u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom i ovim statutom;
– Lice ovlašteno za zatupanje Udruženja dužno je u roku od 30 dana od dana kada Udruženje prestane djelovati, dostaviti Ministarstvu zahtjev o dokazima o prestanku rada udruženja.
Odluku o dobrovoljnom prestanku rada Udruženja donosi Skupština Udruženja 2/3 večinom svih članova Skupštine Udruženja.
Udruženje prestaje sa rado po sili Zakona, u skladu sa odredbama članova 51. i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Član 52.

Udruženje je dužan svaku statusnu promjenu prijaviti nadležnom Ministarsvu u roku utvrđenim Zakonom.

XIV RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM

Član 53.

U slučaju donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, Skupština donosi plan likvidacije, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveza Udruženja. Skupština imenuje likvidatora Udruženja, čija je dužnost da se stara o izvršavanju plana likvidacije i koji je ovlašten da zastupa Udruženje u postupku likvidacije i u postupku podnošenja zahtjeva da prijavu prestanka rada Udruženja nadležnim organima.
Imovina kod raspuštanja i prestanka rada Udruženja, nakon izmirenja zakonskih obaveza, dodijelit će se drugom udruženju koje obavlja iste ili slične statutarne djelatnosti, koje je imalo Udruženje, a na osnovu odluke Skupštine.

XV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 54.
Autentično tumačenje ovog Statuta vrši Skupština.

Član 55.

Ovaj Statut stupa na snagu danom njegovog donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u registar udruženja, kod nadležnog ministarstva.

Broj: 02/13 Predsjednik Osnivačke Skupštine Sarajevo, 14.02.2014. Sarajevo
Elvira Ališahović Gelo